Loading

O Firmie

A Professional Engineering Design Bureau

A Professional Engineering Design Bureau

INFORMACJA DLA KLIENTÓW:
1. Administratorem danych osobowych jest WIP Projekt Sp. z o.o., ul. Ptasia 4a, buiro@wip-projekt.pl.
2. Dane osobowe zgromadzone przez naszą Firmę służyć będą wyłącznie świadczeniu usług zgodnych z profilem działalności spółki oraz obowiązkom podatkowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta z nami (także ustnie) umowa lub wyrażona przez Państwa zgoda, którą możecie w każdym czasie cofnąć.
3. Świadczone przez nas usługi wiążą się nierozerwalnie z ujawnianiem danych osobowych naszym podwykonawcom oraz podmiotom upoważnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Powierzone nam dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do realizacji celu, który przed chwilą opisaliśmy. Mając na uwadze konieczność archiwizacji dokumentów, będzie to czas 5 lat od zgromadzenia tych danych.
5. W czasie przechowywania przez nas Państwa danych mogą Państwo żądać do nich dostępu, a także ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania oraz wnieść umotywowany sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, który będzie przez nas rozpatrzony. 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest koniecznym wymogiem umownym świadczenia przez nas usług.

Dlaczego Warto Nas Wybrać?

Projekty
Happy Customer
Architect